“Endüstriye özgün çözümler sunuyoruz”

YASEMİN GİDEN, INFOR KANAL YÖNETİCİSİ

Infor’un endüstriye yönelik çözümlere odaklı bir firma. Kastettiğimiz, bir çözümün endüstrilere uyarlanmış alt kümeleri değil. Infor, pazara hedeflediği endüstriler için özel olarak geliştirilmiş birden fazla çözüm sunar. Biz standart bir çözümü sektörlere uyarlamaya çalışmıyoruz; farklı sektörlere özel geliştirilmiş çözümlere, alt sektörlerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde geliştirmeye yoğunlaşıyoruz.

Infor_Logo_FINAL_062612

DÖRT TEMEL STRATEJİMİZ VAR

  • Internet teknolojileri: Müşterilerimize kendi teknolojilerimizi dayatmak değil, endüstri stan­dartlarında en iyi çözümleri sunmanın görevimiz olduğuna inanıyoruz. Teknoloji platformumuz ION (Intelligent Open Network), XML ve OAGIS gibi açık standartları kullanarak hızlı, esnek ve gevşek bir en­tegrasyon sağlamaya yönelik. Bu gevşeklik, devre­den çıkan bir uygulamanın sistemi komple durdur­masını engelliyor, tıpkı internet gibi. Diğer taraftan sosyal medya modellerini iş hayatına taşıyan uygu­lamalarımız, hem çalışan verimliliğini artırıyor, hem de standart süreçlerin dışında, telefon ya da e-posta trafiğiyle çözülen konuları kurumsal hafızaya kazan­dırıyor.
  • Endüstri yaklaşımı: Infor, endüstriye özel çözüm­lerini, mikro-endüstrilere özel uygulamalar noktası­na taşıyor. Örneğin gıda ve içecek, hedef sektörleri­mizden biri. Ama bir süt ürünleri üreticisi ile bir ek­mek üreticisinin ihtiyaçları da birbirinden çok farklı. Ayrıca pek çok firma için ERP tek başına yeterli değil, pek çok yan uygulama ile entegre bir çözüm ailesi gereksiniyor. Infor, sayısı her geçen gün artan mikro-endüstri çözümleriyle bu boşluğu dolduruyor.
  • Güzellik: pazarda kendi bünyesinde bir tasarım ajansı barındıran tek firmayız. Kullanıcı arayüzleri de dahil olmak üzere her türlü görsel, bünyemizde ta­sarlanır, yaratıcı ekibin onayından geçmeyen hiçbir ekran kullanıma sunulmaz. Hedefimiz, kullanıcılara sezgisel ve güzel uygulamalar sunmak.
  • Bulut: Infor, 2012 yılında otomotiv bulutunu pazara sundu; böylelikle bir endüstriye özel çözüm ailesini buluta taşıyan ilk firma oldu. Şu an hedeflediğimiz 12 endüstri için çok sayıda mikro endüstri çözüm ailesi, Amazon bulutta 45 milyondan fazla kullanıcıya hiz­met veriyor. Sağladığımız esnek dağıtım olanakları ile firmalar, diledikleri uygulamaları yerinde kulla­nırken, diğerlerine buluttan erişebilir.

Pages from telecomtr-22

Türkiye’de iş ortaklarımız ile büyümeyi hedefliyoruz. Üretim sektörlerini adresleyen ERP çözümlerimiz dışın­da, hizmet sektörlerine yönelik finansal çözümlerimiz ve Kurumsal Bakım Planlaması uygulamalarımızla pazarda yer alıyoruz. Sektörel olarak bakarsak, otomotiv, endüst­riyel üretim, moda, gıda ve içecek, turizm ve altyapı sek­törlerine yoğunlaştığımızı söyleyebilirim. Bu kapsamda Türkiye’de 3 farklı ERP çözümü sunuyoruz:

Infor Syteline, kesikli üretim endüstrileri için, uygulama­nın çekirdeğinde yerleşik gelişmiş üretim ve tedarik zinci­ri uygulamaları sunar. Özellikle küçük ve orta boy işletme­ler için verimlilik ve karlılığı artırmaya yardım eder. Tüm endüstriyel üretim firmalarında uygulanabilir.

Infor LN, global işletmelerin kompleks finans, üretim, tedarik zinciri ve servis operasyonlarını yönetir. Üretim sektörlerinde 25 yılı askın deneyimiyle, firmaların ih­tiyaç duyabileceği tüm üretim modellerini (ETO, PTO, MTO) destekler. Otomotiv, havacılık, elektronik, savun­ma ve inşaat sektörlerini hedefler.

Infor M3, proses tipi üretim yapan firmaların, üretim modeline özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlan­mış geniş kapsamlı bir çözümdür. Tekstil, gıda ve içecek, kimya sektörlerinde çok sayıda uygulaması bulunmak­tadır.

2015 gerek politik, gerekse ekonomik olarak zor bir yıl oldu. Görünen o ki 2016 da benzer bir ortam getirecek. Böyle bir dönemde, hızla değişen parametrelere uyum sağlamak ve şirket içi görünürlüğü artırmak adına firma­ların iş zekası çözümlerine yoğunlaşacağını düşünüyo­rum.  Bu alanda, Infor’un yenilikçi yaklaşımını ön plana çıkaran D/EPM çözümünü pazarda yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

D/EPM (Dynamic Enterprise Performance Manage­ment), uçtan uca performans yönetimi sağlayan ilk platform; mobilite, büyük-veri ya da bellekte-işleme gibi yenilikçi teknolojileri en etkin şekilde kullanacak şekil­de tasarlandı. ION ile birlikte kullanıldığında, gerçek-za­manlı verileri ortak bir kullanıcı arayüzüne sahip tam entegre bir çözüm paketi ile iş analizlerine çevirir. ION ile entegre edilmiş uygulamalar, cihazlar ya da kişilerin yaptığı her bir işlem, gerçek zamanlı olarak ortak veri havuzunda depolanır. D/EPM, bu verilerden çok farklı şekillerde faydalanmanızı sağlar; bütçe ya da stratejik planlarınızı ERP verileri ile aynı zaman çerçevesi içinde değerlendirebilir, işlemsel uygulamalarınızı bağlam içi analitiklerle güçlendirebilir, tüm bunlara istediğiniz yer­den, istediğiniz cihazdan ulaşabilirsiniz.

D/EPM ŞU PARÇALARDAN OLUŞUR

  • Analitikler: Web ya da mobil cihazlar için göster­ge paneli mimarisi, veri görselleştirme için web önyüzü, çok boyutlu analizler için bellekte gerçek zamanlı veritabanı ve ad-hoc raporlama için tam entegre bir Excel arayüzü içeren bir iş zekası plat­formu içerir. Bu platform üzerinde hem satış, üre­tim, tedarik zinciri gibi temel süreçler için paketlen­miş, hem de dikey endüstriler için özel hazırlanmış analitik içerik sunar.
  • Finansal Performans Yönetimi: Bütçe ve plan­lama, strateji yönetimi ve finansal konsolidasyon araçlarını içerir.
  • Uyum: Anahtar risk ve performans göstergeleri, gösterge panoları ve raporlama; SOD (Segregation of duties) takibi; işlem takibi; uygulama güvenliği ve erişim izleme ile risk tanımlama ve istisna yönetimi

 

Global bir rapora göre online olduğunuz toplam sürenin yaklaşık üçte biri sosyal medyada harcanıyor ve toplam internet kullanımının üçte biri mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor. Sosyal medya kullanım alışkanlıklarımız, sadece iş zekası değil, tüm iş uygulamalarında benzer özellikler beklememize neden oluyor. Diğer yandan e-posta gibi “geleneksel” teknolojilerle yeni uygulama­lar arasındaki sınırlar gittikçe bulanıklaşıyor. Infor’un cevaplamaya çalıştığı sorulardan biri bu: sosyal medya, çalışanların iletişimini artırmak için “sosyal iş dünyası” olarak nasıl kullanılabilir?

Teknoloji platformumuzun bir parçası olan Infor Ming.le, çalışanların, kurumsal bilgi sistemi içinde izlenebilir bağımsız etkinlikleri serbestçe yönetebilmelerini sağla­yan bir sosyal iş dünyası platformudur. Sosyal medya, kişilerin birleştirir; kişiler durumlarını, deneyimlerini ya da düşüncelerini paylaşır, paylaşımlar kendiliğinden ve eğlence amaçlıdır. Diğer yandan sosyal iş dünyası, süreçleri bir arada çalışır hale getirir; amaç süreç, plan ve projeler hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirmektir, paylaşımlar daha yapısal ve verimlilik odaklıdır. Verim­lilik artışına, kurumsal belleği güçlendirmeye ve karar verme süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olur.

Günümüzde kullanıcıların bilgiye erişmekten öte, iş sü­reçlerine ofis dışından katılması gerekiyor. Infor, kulla­nıcıların uygulamalardan maksimum faydayı sağlaması için gerekli mobil uygulamaları geliştirip dağıtmaktadır. Ayrıca teknoloji platformumuz ION, kullanıcıların ihti­yaç duydukları mobil uygulamaları geliştirebilmeli için gerekli araçları sağlar.

IDC, 2014 yılında yayınladığı Üretimin Geleceği rapo­runda, üreticilerin 2. IT platformundan yani sunucu-iş­lemci tabanlı uygulamalardan, 3. IT platformuna geçişin önemini vurguluyor; bulut, mobilite, sosyal iş ortamı ve büyük veri analitikleri. Bunlar Infor’un ağırlıklı olarak yatırım yaptığı, aynı zamanda en hızlı büyüdüğü alanlar. Küresel pazar, bu öngörüleri doğrular şekilde genişliyor, bu teknolojilerin adaptasyon hızı gerçekten inanılmaz. Ben trendin Türkiye’de de gittikçe hızlanan bir şekilde yayılacağını tahmin ediyorum; müşterilerimizde ERP uygulamalarının kayıt-takip sistemlerinden, karar-des­tek modeline dönüşümüne başladık.

“Dünyanın 3. büyük iş çözümleri üreticisi olan Infor, kurumların bilgiyi işleme ve dağıtma modellerini temelinden değiştirerek, 194 ülkede, 70,000’den fazla müşterisinin operasyonlarını iyileştirmesine, büyümesine ve iş hayatındaki değişimlere hızla adapte olmasına yardımcı olur. Hız için tasarlanmış, derin endüstriye-özel ürün ve çözümler ve basit, şeffaf, zarif ve innovative kullanıcı arayüzleri sunar”

Leave a Reply