İhtiyaçlara göre şekillendirilen yönetim çözümleri sunuyoruz”

BÜLENT ŞEREF ŞENYÜREK, NETAŞ KURUMSAL SEKTÖR ÇÖZÜMLER DIREKTÖRÜ

Bulut yönetim sistemleri, özellikle son kullanıcıya sunulan hizmetleri kontrol altında tutmak, izle­mek ve hazırlamak için büyük önem taşıyor. Ne­taş olarak, kurumların bulut altyapısında bulunan tüm sistemleri ve öğeleri kontrol edebiliyor, modüler, büyü­meye açık ve ihtiyaçlara göre şekillendirilen yönetim çözümleri sunuyoruz.

netas logo

Bazı bulut bilişim hizmetlerimiz şöyle:

 • Private Bulut Altyapı Sağlama
 • Public, Private, Hybrid Altyapılarının İşletilmesi ve Desteği
 • Bulut Servisleri Entegrasyonu
 • Uygulama Sağlama ve Hayat Döngüsü Yönetimi
 • Kamu Kuruluşlarına ve Büyük Ölçekli Şirketlere Yönelik Hizmetleri
 • Bulut Servis Sağlayıcılığı

Bulut bilişim, hem maliyet-etkin yapısı hem de iş akışı­na kazandırdığı hızla, finansal ve işgücü kaynaklarının verimli kullanımını mümkün kılıyor. “Sanallaştırmanın” tüm avantajlarına sahip olan kurumlar, iş akış uygulama­larında maliyet tasarrufu sağlarken, verimlilik ve perfor­manslarında da ciddi artışlar elde ediyor. Bu verimliliğin sonucunda, müşteri memnuniyeti ve bağlılığında da olumlu sonuçlar elde edilerek dolaylı bir fayda sağla­nıyor. Tüm faydalar göz önüne alındığında, ülkemizde bulut teknolojilerinin olmazsa olmazlar arasında yerini aldığını söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde maliyetle­rini düşürme amacını güden firmalar, bulut yatırımlarını giderek artırıyor. Start-up firmalar ve bireysel kullanıcı­larda ise çoktan dominant bir hal almış durumda. Hedef kitle, yarar ve avantajların farkında ve bu farkındalık kabul edilen bir gerçeğe dönüşmek üzere. Önemli olan, riskleri tanımlamak ve elimine etmek.

 

BULUT BILIŞIM VE BÜYÜK VERIYI BIRBIRINDEN AYIRAMAYIZ

Bulut bilişim, çok sayıda firmanın standartları belirleme ve güvenliği artırma çalışmalarına rağmen, hâlâ bazı be­lirsizlikler taşıyor. Veri gizliliği ve veri güvenliği gibi ko­nular, kurum ve kişiler açısından hâlâ en önemli kriter. Bireysel kullanıcıların veya kurumların faydalandığı uy­gulamalarda, platform ve altyapı hizmetlerinde güven­lik açıklarının olmaması ,gizliliğin korunması ve kullanı­cılara bu konularda raporlama sağlanması, modelin sağ­lıklı yürümesi için en önemli faktör olarak kabul edile­bilir. Bu konuda yatırım yapan firmalar tarafından ciddi araştırma ve çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ancak buluta çıkan uygulamaların performansı da bir o kadar önemli. Genel anlamda bulut hizmeti için belirli bir ölçüt yok. Bu kişiden kişiye, kuruluştan kuruluşa değişiyor. Bunun sebebi önceliklerin her kişi, sektör ve kuruluş için farklı olması. Kurumlar açısından bulut danışmanlığı almak, en uygun uçtan uca hizmet sağlayan bulut entegratörü bir firmayla çalışmak, doğru bir seçenek olabilir.

 

Bulut bilişim ve büyük veri arasındaki ilişkiye göz at­mak gerekirse, bu iki kavramı birbirinden ayıramayız. Değerlendirilmesi gereken veriler büyüdüğünde, sak­lanması ve hızla analiz edilmesi sorun haline geliyor. Bu noktada bulut bilişim devreye giriyor. Kullanım, veri miktarı arttıkça ihtiyaca göre ölçekleniyor.

Ayrıca bulut bilişim üzerinden elde edilen iş analiti­ği sonuçları, daha geniş kitlelere ve daha kısa sürede ulaştırılabiliyor.İş analitiği, sadece üstlenilen misyon­ları iyileştirmek ve maliyetleri kontrol altında tutmak için değil, aynı zamanda risk, tehdit, dolandırıcılık ve istismarı tespit ederek, zamanında ve uygun aksiyon almak açısından da önem taşıyor.Büyük veri, gerçek zamanlı olarak işlenmeli, bilgiye dönüşmeli ve hızlı kararlar alınmasını sağlamalı. Tüm bunlar bulut bilişim ile mümkün olabilir.

 

BULUT BILIŞIMDE FARKINDALIK SÜRECI TAMAMLANDI

Türkiye’de teknoloji trendleri takip ediliyor ve trend­lere kolayca adapte olunuyor. Bulut bilişim alanında da benzer bir senaryo söz konusu. Ülkemizde büyük ölçekli firmaların yanı sıra şirketlerin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan küçük ve orta ölçekli firmalar, bulut çözümlerinin getirdiği avantajları kullanarak büyüyebi­leceğini düşünüyor. Devlet, meslek örgütleri, sektörde faaliyet gösteren operatör ve entegratör firmalar, dijital dönüşümün en önemli parçalarından biri olan bulut bilişime büyük önem veriyor ve müşterilerini bu doğ­rultuda bilgilendiriyor.

Bulut bilişimde farkındalık süreci tamamlandı. Ar­tık bu alanda güveni sağlama ve şirketlerin yatırım planlarında bulut bilişime gereken yerin ayrılması sürecindeyiz. Teknolojiye yatırım yapan ve bulut çö­zümlerini kullanmanın önemini kavrayan şirketler, rekabette oldukça öne çıkıyor. Türkiye’de şirketler, bulut çözümleriyle ilk yatırım maliyetlerini çok dü­şük seviyelere çekerek daha hızlı atılımlarda bulunur­ken, fikirlerini hayata geçirme sürecini de hızlandıra­bildiklerini gördü.

Netaş olarak veri merkezi alanında da önemli faaliyet­lerimiz bulunuyor. Veri merkezi çözümleri, Netaş’ın ana teknoloji kırılımlarından birine dönüşmüş du­rumda. Veri merkezlerini; uygun tasarlanmış nem ve ısı kontrollü soğutma sistemleri, enerji sistemleri, yan­gın algılama ve söndürme sistemleri, network altyapı sistemleri (fiber, bakır), yangın dayanımı, ses yalıtımı, manyetik alan ile veri güvenliği gibi mekanik sistem­lerden inşaat işlerine kadar uzanan geniş ve bütün bir yapı olarak düşünmek gerekiyor. Netaş olarak tüm ya­pıyı, uçtan uca tasarlayıp kurabiliyoruz.

Veri merkezi kurulum çalışmalarımızın ana baş­lıkları şöyle:

 • PUE değerinin hesaplanması
 • CFD (Computational Fluid Dynamics) analizi
 • Yükseltilmiş döşeme altı hava akış grafikleri,
 • İhtiyaçlara ve ortam şartlarına göre belirlenen standartlara uygun veri merkezi tasarımları
 • 3D tasarım modelleme
 • Tasarlanan veri merkezinin anahtar teslim uygulamasının yapılması,
 • Veri merkezi danışmanlık ve tasarım uygulamaları
 • Gerekli akış diyagramlarının planlanması
 • Karbon ayak izinin hesaplanması

32-47-4

FELAKET KURTARMA MERKEZI’YLE VERI KAYBI RISKI ORTADAN KALKIYOR

Üzerinde durduğumuz önemli konulardan biri de Fela­ket Kurtarma Merkezleri. Her sektörden büyük, orta ve küçük ölçekli firmanın, Felaket Kurtarma Merkezi’ne ihtiyacı var. Biz de onlardan biriyiz. Müşterilerimize sunduğumuz çözümleri öncelikli olarak kendi yapı­mızda kuruyor ve deniyoruz. Böylece olası sorunları önceden görüp tedbirler alarak, sunduğumuz hizmet­lerdeki aksaklıkları önlüyoruz.

Bulut üzerinde oluşturulan bir Felaket Kurtarma Merkezi’yle iş sürekliliği ve işletmenin zarar görme­den devamlılığı sağlanırken, veri kaybı riski or­tadan kaldırılabilir. Bu konu üzerinde de çalışmalarımız bulunuyor. Böylece ma­liyetler düşürülüp, rekabet avantajı elde ediliyor. Diğer önemli bir konu da veri depolama. Netaş olarak veri depolama portfö­yümüzdeki çözümlerle kesinti riskini azaltıp, operasyonel ve­rimliliği artırarak, maliyetlerin en düşük seviyede kalmasını sağ­lıyoruz. Bunu yaparken, konsolidas­yon, tekilleştirme, yedekleme ve D/R çözümlerini kullanıyoruz.

Günümüzün artan veri ihtiyacını karşılamak için, müş­terilerimiz tarafından kullanılan farklı markalara ait depolama sis­temlerini, sanallaştırma yönte­miyle tek bir çatı altında birleşti­rip yönetilmelerine imkân ta­nıyan çözümler sunuyoruz.

 

Leave a Reply