“Müşteri memnuniyet seviyemiz çok yüksek”

QLIKVIEW TÜRKİYE CEO’SU ÜMIT ALTINAY

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Teknolojideki gelişmeler, iç içe geçmiş dört ana boyut­ta (Bulut bilişim, Mobilite, Veri ve Sosyal ) daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde iş yapış biçimleri­ni etkiliyor ve aslında iş ihtiyaçlarının doğasına uygun çözümler üretmeye olanak sağlayabiliyor. Dağıtım kanallarının çeşitlenmesi, müşterilerin şirketlerle, bil­gisayarlara ek olarak tablet ve akıllı telefon gibi dijital platformlardan etkileşime geçebilmesi ve gerek birey­lerin sosyal medya üzerinde birbirleriyle gerekse de ci­hazların birbirleriyle iletişimi daha önce hiç mümkün olmayan pek çok dijital işlem izinin veri olarak kayde­dilebilmesine imkan sağlıyor.

Pages from telecomtr-6

Böylelikle artan etkileşim, yapısal olmayan ses, video, düz yazı gibi çeşitli verilerle birleştiğinde veri hacmi hiç tahmin edilmediği kadar hızlı artıyor. Yanı sıra kontrol altında olmayan ortamlardan temin edildiği ve iyi yönetilemediği için kalitesi çok hızlı düşebiliyor.

“Biz sadece iş zekası üzerine çalışıyoruz, iş zekası teknolojilerinde özellikle de Qlik ürünlerinde deneyimli ve sürekli gelişen ve öğrenen bir ekip olarak bir aradayız. Verdiğimiz hizmette bizi en çok farklılaştıran şeyin bu olduğunu söyleyebilirim. Her ekip üyemiz müşteri ihtiyacı konusunda açık ve dürüst olmayı, en hızlı şekilde sorun çözmeyi ve tecrübesi ile müşteri projelerine değer katmayı benimsiyor ve bunu hayata geçiriyor. Aynı hassasiyeti iş ortaklarımızla da göster meye gayret ediyoruz”

Bu şekilde genişleyen verinin kurumlara ve bireylere sağlayacağı imkanların sadece insan zekasıyla sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Müşteri bu dönemde bilgiye ulaşım kabiliyetinin getirdiği imkanlarla çok güçlenmiş durumda, merkezde bireyin olduğu bir dönemdeyiz. Kurumlar müşterilerini bu ortamların tamamında takip ederken müşteri tecrübesini kanallar arasında homojen hale getirir, müşteri yaşam döngüsüne en uy­gun teklifler sunabilir, hizmetlerini buna göre şekillen­direbilirler. Aksi halde müşterileri için gittikçe anlamsız hale gelebilirler. Ancak bu dönüşüm kurumlar için ko­lay değil çünkü adım adım değişimle başarılı olunması oldukça zor. Yeni olanaklarla geliştirilen yepyeni iş mo­delleri kurumsallaşmış şirketlerin dahi pek çok avanta­jını eleyerek ön plana çıkabiliyor ve endüstriyel dönü­şümlere dahi sebep olabiliyor. Pek çok endüstride fark­lı zamanlarda da olsa paradigma değişiyor ve doğası gereği paradigma değiştiğinde kurumlar neredeyse o sektöre yeni girmiş kadar zorlanabiliyor. Şirketler stra­tejilerini bu trendleri destekleyecek şekilde değil bu trendlerle yeniden değer zincirlerini ele alacak şekilde yapılandırmak ve bu yapıyı yürütecek operasyon mo­dellerini oluşturmak durumundalar. Ancak bu şekilde trendler savaşılması gereken zorluklar olmaktan çıkıp stratejik avantaja dönüşebiliyor.

VERİ ODAKLI DÖNÜŞÜM

Burada başarı doğru bir strateji ve verinin doğru kul­lanılmasından geçiyor. Bu noktada kurumlar iş zekası uygulamalarına yöneliyorlar. Biz de verilere bakalım dedik. Bir analiz yapmak istedik ve Amerika’da borsaya kote şirketleri ele aldık. Bu şirketlerden Qlik ürünle­rini kullanan 30’unu tesbit ettik ve borsa ortalama­sıyla performanslarını kıyasladık, tabii ki şirketlerin performansı pek çok faktörle ilişkilendirilebilir ve mutlaka diğer firmalarda en azından klasik iş zekası araçlarını kullanıyorlardır, sonuç olarak son beş yılda Qlik müşterilerimizin piyasa değerlerinin ortalamada diğerlerine göre yüzde 25 daha fazla arttığını tesbit ettik. Buradan birkaç sonuç çıkardık. Kurumlar taktik adımlarla başlasalar da veri odaklı dönüşüm diyeceği­miz bir sürece giriyorlar, bu süreçteki olgunlukları re­kabet güçleriyle doğrudan ilişkilendirilebilecek hale gelebiliyor ve kullandıkları uygulamalar bu konuda belirleyici olabiliyor.

Pages from telecomtr-5

Kurumlar maliyet azaltımı, karlı büyüme, müşteri memnuniyeti veya risklerin yönetimi, iş açısında kri­tik hangi alan veya hedef olursa olsun iş analitiğine ihtiyaç duyarlar.

Aslında bu ihtiyaç o kadar yaygındır ki kurumsal uygulamaları operasyonel işlem uygulamaları ve karar destek sistemleri olarak ayırdığımızda şirke­tin otomasyon ihtiyaçlarının yarısına denk gelebilir. Maalesef çoğu şirkette hatta sektörde şu anda karar destek kısmı ciddi olarak yetersiz ve gelişememiş du­rumdadır.

Bu nedenle QlikView Türkiye olarak hedef kitlemiz ölçek ayırmadan Türkiye’nin bütün kurumsal müşte­rileri ve bu kurumların bütün iş birimleridir.

İşin teknolojisinden bahsedeceğiz, fakat pratikte veri odaklı iş dönüşümünün parçasıyız.

Örneğin müşterimiz sigorta şirketiyse; acenteler dahil satış performans yönetimi, aktüeryal analiz, hasar sü­reç analizi, hasar performansı müşteri sadakati ilişkisi, hasar ve primde kötüniyet tespiti, perakendeci ise; sepet analizi, hedef müşteri tespiti, müşteri segment­sayonu, kampanya performansı, fiyatlama analizi, telekom operatörlerinde; finans, insan kaynakları ve benzeri kokpitler, harita bazlı network ve müşteri ana­lizleri, saha performans yönetimi, bankalarda; 360 de­rece müşteri, şube, ürün kokpitleri, çapraz satış, fiyat elastikiyeti, fiyatlama simülasyonları, gelir güvencesi, risk, AML, insan kaynakları ve yine saha satış yöneti­mi, müşteri derinleşme, segmentasyon ve kampanya analizleri, tahsilat aksiyonları, çağrı merkezlerinde çalışan hizmet ve satış performansları, hizmet sevi­yesi takibi, lojistik firmalarında süreç göstergelerinin takibi, ekip performanslarının takibi, saha ekiplerinin izlenmesi, enerji firmalarında fatura simülasyonları, operasyonel sistemlerle veri kontrolü, gelir güvencesi ve yasal raporlama, üretim ve dağıtım şirketlerinde, satış performans yönetimi, finansal yönetim kokpiti, hedef müşteri, ürün sepet analizi, fiyatlama optimizas­yonu, talep öngörüsü, stok ve tedarik analizleri, üretim süreç analizi, müşteri memnuniyeti, insan kaynağı ve­rimliliği, kampanya ve ürün lansman etkinlik analizleri, müşteri bağlılığı vb. konuştuğumuz konuların ve sek­törlerin sadece bir kısmı diyebiliriz.

Pages from telecomtr-4

QLIK ÜRÜNLERIMIZ;

 • Kullanım ve algılama kolaylığı,
 • Patentli in-memory teknolojisi ile çok büyük veri kümelerini saniyeler yani Qlik hızında analiz ede­bilmesi,
 • Yine patentli “Etkileşimli Analiz” yeteneği ile veri görsellemekten bir adım ileri giderek veride navi­gasyon uygulayarak verinin hikayesini anlatması­nı sağlaması yani düşünce hızında veri keşfi,
 • Kurum içi ve dışı ( Facebook, Twitter, Google Analytics vb ), farklı veri kaynaklarında ve kaynak­larında ilişkilendirilmemiş verileri kolaylıkla uygu­lamaya alarak analizinin sağlanması,
 • Verilerin indeks ve hiyerarşilerden bağımsız ola­rak bizzat diğer verilerle ilişkilendirilerek kullanıl­dığı teknoloji ile veri keşfi / düşünce hızında veriyi algılama ve aksiyona dönüşecek analiz yapabil­meyi sağlıyor.

 

Bu sayede kurumlar, veri içinde gezinerek her tıklama­da yeni sorular sorarak işlerinin durumunu, trendini algılayarak, almaları gereken aksiyonları ve bunların parametrelerini şekillendirebilmektedirler. Dahası bunu veriye erişerek karar alacak en uçtaki birimlerine ulaştırabilmekte, mobil ekiplerine sunabilmektedirler.

Qlik firması, 2014 yılına kadar QlikView ile tek ürün yak­laşımıyla ilerlerken, 2014’ün son çeyreğinde, piyasaya sürdüğü Qlik Sense, mobilde doğmuş, önce mobil yak­laşımıyla geliştirilmiş, mobil cihazlardan sadece izleme değil rahatlıkla tasarımda yapılabilen, görselleri akıllı cihazların ekran büyüklüğüne otomatik ve akıllı bir şe­kilde adapte ederek değiştirebilen ve doğal etkileşime en yatkın şekilde dokunmatik olarak kullanabildiğimiz bir ürün. Bu haliyle  şirketlerin iş zekasına bakışlarını yeniden şekillendiriyor. Qlik Sense ile, doğal etkileşi­me en yatkın şekilde dokunmatik olarak kullanıyoruz, analizlerin iş ekipleriyle paylaşımı kurumsal bilginin sinerjik olarak yayılıp gelişmesini sağlıyor. Belki de en önemlisi kurumsal meta-data ve yönetim özellikleri ile Qlik Sense artık büyük kurumlar için hiç olmadığı ka­dar hazır. Bu yetenekler bir araya geldiğinde şirketlerin iş zekasına bakışları yeniden şekilleniyor.

Aslında bu noktada analistler tarafından da tanınmış olan “Veri Keşfi”( “Data Discovery”) segmentini sadece yaratmakla kalmamış kurumsallaştırmış da olduk.

Qlik bunları sağlarken, klasik platformlara göre 4-5 kat hızlı geliştirerek kurum kullanımına sunulabilmesi, BT entegrasyon ve destek ihtiyacının minimal olması ve basit kullanımı ile iş kullanıcıları odaklı, bütünleşik analitik platformlar sunmaktadır.

Bütünleşik analitik platformlar,  zaman içinde daha çok gündeme gelecek ve anlaşılacak, operasyonel uygula­malara çift yönlü entegre analitik modüller, müşteri çalışan ve organizasyon gibi kritik iş context lerini ci­hazlar ve uygulamalar arasında kaybetmeden akıllı ge­çişkenlik sağlayabilen analitik motoru, sorunsuz enteg­rasyon, kurum dışı verilerin sağlandığı ve kolayca en­tegre edilebildiği veri sağlama yapısı, bulut üzerinden erişim gibi pek çok boyutuyla gündemimizde olacak.

VERİNİZ HİKAYESİNİ ANLATSIN

Biz sadece iş zekası üzerine çalışıyoruz, iş zekası tekno­lojilerinde özellikle de Qlik ürünlerinde deneyimli ve sürekli gelişen ve öğrenen bir ekip olarak bir aradayız. Verdiğimiz hizmette bizi en çok farklılaştıran şeyin bu olduğunu söyleyebilirim. Her ekip üyemiz müşteri ih­tiyacı konusunda açık ve dürüst olmayı, en hızlı şekil­de sorun çözmeyi ve tecrübesi ile müşteri projelerine değer katmayı benimsiyor ve bunu hayata geçiriyor. Aynı hassasiyeti iş ortaklarımızla da göster meye gay­ret ediyoruz.

QLIK VE QLIKVIEW TÜRKİYE

Qlik, 1993 yılında İsveç’de kurulmuş, şu anda merkezi ABD’de, NASDAQ borsasına kote, 105 ülkede 35.000’in üzerinde müşterisine 1.700 iş ortağıyla hizmet veren bir teknoloji firmasıdır.

Qlikview Türkiye olarak, 20 yıla yaklaşan tecrübemiz ve konusunda uzman ekibimiz ile, müşterilerimizin karar etkinliğini artırma hedefiyle, yedi yıl gibi kısa bir zamanda 250’nin üzerinde müşteriye, son yıllarda hız verdiğimiz güçlü ekosistem anlayışıyla farklı alanlar­da uzmanlaşmış 40 iş ortağımız ile birlikte çözümler sağlıyoruz.

NASIL HAYATA GEÇİRİYORUZ

QlikView Türkiye olarak ilk karşılaşmamız ve demo aşamasından itibaren kurumları anlamaya, iş zekası ihtiyaçlarını algılamaya ve ürünü doğ­ru konumlandırmaya gayret ediyoruz.

Olası kısıtlar ve beklentiler konusunda çok açık konuşuyoruz ve bu da müşterilerimizin güveninin devamlılığını sağlıyor.

Ardından POC aşamasına geçtiğimizde sa­dece örnek bağlantıların oluştu­rulması, verinin yüklenmesi ve basit görsellerle analiz edile­bilmesini değil yüzde 50 sevi­yelerinde nihai uygulamaya yaklaşan olgunlukta bir geliş­tirmeyi müşterilerimizle bir­likte yapıyoruz ve uygunsa üst yönetime birlikte su­nuyoruz. Bu aşamada üst düzey tasarım da önemli ölçüde oluşmuş oluyor.

Bize göre, İş zekası pro­jelerinin başarısında te­melde aşağıdaki beş fak­tör kritik öneme sahip ;

 • Kurumu harekete geçirecek bir iş ihti­yacının olması,
 • Bu iş ihtiyacına en uygun çözümün ve iş ortağı­nın seçilmiş olması
 • Bu ihtiyacın kurumda etkili bir iş yöneticisi tara­fından sahiplenilmesi,
 • Ürünle ilgili gerekli araştırmaları yapmış ve üründe karar kılmış iş ve teknik ekiplerin inancı ve gerekli yeteneklerinin var olması,
 • Kurumun veri yönetiminde en azından operas­yonel sistemlerde kaydedilen verinin yeri, bü­tünlüğü ve anlamı konularında belli bir olgunlu­ğa gelmiş olması.

 

Biz ürünün satışından çok kuruma sürdürülebilir kat­kısına odaklandığımızdan hem doğrudan hem de iş ortaklarımızla görüştüğümüz potansiyel müşterileri­mizde bu konularda çekincelerimiz varsa açıkça pay­laşmayı tercih ediyoruz. Bu yaklaşımla kısa zamanda 250 yi aşkın müşteriye ulaştık ve müşterilerimizin ço­ğunda zaman içinde uygulama bazının genişlediğini görüyoruz. Bu da bizim ödülümüz oluyor.

Uygulama yaklaşımımız ise mutlaka doğru bir başlan­gıç yapılabilmesi için 20-50 adam günlük bir danış­manlık paketiyle ilk kapsamlı uygulamanın sağlıklı olarak ayağa kaldırılması aşamasın­da birlikte çalışmak. Uygulamalarımızın çoğu bu çevik yaklaşım ile 1-3 ay arasın­da kullanılmaya başlanabiliyor. Bundan sonrası için kurum içinde mutlaka ko­nuyla ilgili bir ekibin nüvesinin oluşturul­masını ve bizden gerekli eğitimleri alarak kaliteli bir şekilde sürdürülebilirli­ğini sağlamalarını tavsiye ediyoruz. Buna paralel periyodik olarak müşte­rilerimizi ziyaret ediyor, iyi örnekleri kendi­leriyle paylaşıyor ve kısa danışmanlıklar­la ürünün doğru şe­kilde kullanılmaya devam edilmesini ve üründen yeni bakış açılarıyla katma değer sağ­lanmasını garanti etmeye çalışıyo­ruz. Bu yaklaşım sayesinde müşteri memnuniyet seviye­mizin çok yüksek oldu­ğunu söyleyebilirim.

GELİŞEN RAPORLAMA İHTIYAÇLARINI QLIKVIEW İLE KARŞILIYOR

“QlikView ile kurumsal operasyonumuz gereği farklı yerlerde olan ilişkisel yapıyı çok hızlı bir şekilde önyüzde sağladık. Arka planda birbirinden çok farklı sistemlerin entegrasyonu ve hızlı analizi gerekiyordu.QlikView arka tarafta veri tabanında olmayan, saklanmış veriyi konsolide bir şekilde direct önyüzde bize sunark en tutarlı, hızlı analizler yapmamıza da imkan verdi. Bu bize çok büyük  zaman kazandırdığı gibi müşteri tarafında ise büyük bir memnuniyet sağladı.”

Haldun Mürütoğlu, IM & Organization Ass.Müdürü Metro Cash & Carry Turkey

METRO MARKET, QLIKVIEW KULLANIMI İLE İŞ SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRMASININ YANI SIRA KULLANICILARA DA FARKLI BİR GÖRÜŞ VE PERSPEKTİF KAZANDIRARAK KURUMSAL AVANTAJ YARATTI

‘’QlikView kullanıcılarına sistemle ilgili geri bildirim almak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız anket çalışması sonucu katılımcıların tamamına yakını QlikView’un şirket bünyesindeki diğer raporlama araçlarına tercih ettiklerini belirttiler, bu tercihlerindeki en etkili faktörün QlikView’un kullanımı kolay, hızlı ve zaman verimliliği yüksek bir iş zekâsı ve analiz aracı olduğunu söylediler. Kullanıcılardan gelen olumlu geri bildirimler yurt dışındaki merkezimizin de projeye ilgisini çekti. Talep üzerine Metro toptancı market merkezi yönetim ve diğer Metro ülkelerinin üst yönetimlerine sunumlar yapıldı. Projemiz Metro toptancı market merkezi yönetimi tarafından en iyi raporlama ve analiz uygulaması olarak kabul gördü. İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Romanya, Polonya gibi ülkelerde kullanılmaya başlandı.’’.

Selçuk Kav, IT Yöneticisi, Park Bravo Grup

PARK BRAVO GRUP, QLIKVIEW İLE ELDE ETTİĞİ ANLAMLI VE DOĞRU BİLGİYİ STRATEJİK KARAR SÜREÇLERİNDE KULLANARAK, HIZLI KARAR VEREBİLME YETENEĞİNİ ARTIRDI

“QlikView’un kolay kullanımı ile hızlı, çevik ve performanslı bir şekilde verilere ulaşılma imkanı var. Her kullanıcının istediği bilgiye anında erişebilmesi ve kullanıcıların aynı verileri ve raporları görmesi ile şirket içinde bütünlük sağlandı.’’ ‘’QlikView farklı veri kaynaklarını konsolide ederek, tek bir ekran üzerinde istenilen kırılımlarda analize imkan veren bir platform. QlikView’un kolay kullanımı ile hızlı, çevik ve performaslı bir sekilde verilere ulaşılma imkanı var. Her kullanıcının istediği bilgiye anında erişebilmesi ve kullanıcıların aynı verileri ve raporları görmesi ile şirket içinde bütünlük sağlandı.Veriler arasında oluşabilecek farklılıkları ortadan kaldırılması raporlama süreçlerinde harcanan vakit yerine, verilerin analiz edilmesine olanak sağlanarak zamanın verimli kullanılmasını sağladı.Özetle QlikView tüm bu özellikleri ile sonuca ulaştıran bir araç.

Sıdıka Karadayı, İş Analisti, Bimeks

BİMEKS, KARAR SÜREÇLERİNİ QLIKVIEW İLE OPTİMİZE ETTİ

‘’QLIKVIEW ILE DOĞRU VE HIZLI KARAR VEREBILIYORUZ “

‘’QlikView, raporları kullananlar açısından bilgiye çok daha hızlı ulaşmayı sağladı, raporu hazırlayan açısından da kullanıcının isteğini hızlı ve daha etkili bir şekilde yerine getirme imkânı sağladı.’’

‘QlikView, entegrasyonunuzun süreçler gerektirmeyen, raporu geliştiren kişi açısından da gerçekten kolaylık ve esneklik sağlayan bir ürün.Bellek içi yapısı sayesinde saniyeler içinde büyük veri kümelerini analiz edilebilmesi, kullanıcıya istediği detayda analiz yapabilme imkanı sağlaması, veri entegrasyonu, kolay bir şekilde dashboard hazırlayabilme, kolay bir kullanıma sahip olması gibi özellikleri seçim nedenimiz oldu.’’

 1. Tayfun Küçük, Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Odeabank

MÜŞTERİLERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN ÜSTÜN TEKNOLOJİK ALTYAPI SUNAN ODEABANK KISA ZAMANDA DOĞRU ANALİZLERLE İLERLEME YOLUNDA QLIKVIEW’İ SEÇTİ

“Müşteri memnuniyetini en üst noktada sağlayabilmek amacı ile tüm şubelerimizi hız ve servis kalitesini artıracak, en yeni ve en gelişmiş teknolojilerle donattık. “Ölçümleyemediğini yönetemezsin” düşüncesinden yola çıkarak, hızla ilerlediğimiz bu teknoloji yolculuğunda, kısa zamanda ölçümleme ve analizlerle hızlı ve doğru kararlar alabilmek çok önemliydi. Bu nedenle iş zekası çözümlerimizde iş ortağı seçimimiz Qlikview oldu.”

Mehmet Susaklı, İş Zekası Yöneticisi, Odeabank

‘Ekim 2012 tarihinde bankacılık faaliyetine başladık. Ertesi günkü rakamlarımız, ilk Dashboard’umuz üzerinden takip edilebiliyordu. Bunu gerçekleştirebilmek için hızlı geliştirim ve esnek analiz imkanı ihtiyacımızı gözönünde bulundurarak seçimimiz QlikView oldu.Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler ve kullanıcılarımızdan aldığımız olumlu tepkiler ne kadar doğru birseçim yaptığımızı gösteriyor

Gülcan Güçlü, SistemYönetimi Müdürü, Multinet Grouppe

MULTINET QLIKVIEW İLE TEKNOLOJİ YARIŞINDA BİR ADIM ÖNDE

Özellikle sahadaki satış ekibimiz bu projeyle hem aktif olarak satış bilgilerine erişmiş olup , hem de bu bilgiler doğrultusunda satış yön­temleri geliştirebilme imkânına sahip oldular. Öte yandan idari ve karar destek birimleri için QlikView ile birlikte klasik analizlerin yanında daha farklı analiz seçenekleri sunduk. Böylece farklı açılardan elde ettikleri çıktılar neticesinde hedefe uygun satış stratejileri geliştirebilmelerinde QlikView’de hazırladığımız raporlarımız önemli rol oynamıştır diyebili­riz. Böylece projeden faydalanan herkes için memnuniyet yarattık.

Leave a Reply